API LẤY THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/profile.php?token={Token_API}

Method: GET

Response:

API LẤY THÔNG TIN MÁY CHỦ CRONJOB

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/server.php?token={Token_API}

Method: GET

Response:

API TẠO ĐƠN CRON

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/create.php

Method: POST

Form Data:

Tham số Kiểu dữ liệu Ghi chú
linkcron String Link cần cron
timeloop Int Số giây chạy
maychucron Int Id máy chủ cron
thoigiangiahan Int Số tháng cần thuê
token String Token API

Response:

API LẤY LỊCH SỬ GIAO DỊCH

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/history.php?token={Token_API}&limit={Số lượng giao dịch}

Method: GET

Response:

API LẤY CHI TIẾT GIAO DỊCH

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/checkhistory.php?token={Token_API}&trans_id={Mã đơn hàng}

Method: GET

Response:

API CHỈNH SỬA CRON

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/action.php

Method: POST

Form Data:

Tham số Kiểu dữ liệu Ghi chú
action String edit
url String Link cron mới hoặc cũ
second Int Số giây chạy
trans_id String Mã đơn hàng
token String Token API

Response:

API CHẠY LẠI CRON

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/action.php

Method: POST

Form Data:

Tham số Kiểu dữ liệu Ghi chú
action String active
trans_id String Mã đơn hàng
token String Token API

Response:

API TẠM DỪNG CRON

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/action.php

Method: POST

Form Data:

Tham số Kiểu dữ liệu Ghi chú
action String stop
trans_id String Mã đơn hàng
token String Token API

Response:

API GIA HẠN CRON

Endpoint: http://cron.sieuthicode.net/api/action.php

Method: POST

Form Data:

Tham số Kiểu dữ liệu Ghi chú
action String giahan
month Int Số tháng cần gia hạn
trans_id String Mã đơn hàng
token String Token API

Response:

Hỗ trợ