Tài liệu API

API KEY
URL API
Tham số Dữ liệu Ví dụ Chú thích
apikey string 39D6670A-1B9A-A12B-ADB0-DB020B35F5CF Token của tài khoản cần POST
url string https://example.com Url ddos POST
layer string layer7 Layer cần POST